BulgarianEnglish
Начало
Компания
Услуги
Продукти
Новини
Контакти
     
 
 
   
Политика за поверителността и защита на личните данни

I. Защита на личните данни

„Тема“ ООД с ЕИК 114076023, http://www.tema-bg.com/, седалище и адрес на управление:

гр.Плевен, п.к.5800, ул.„Дойран“ № 160, ет.1, с мажоритарен собственик „ЕМА“ООД с ЕИК 030113826, https://www.ema-bg.com/ , в качеството на администратор на лични данни, обработваме лични данни във връзка с основните си дейности.

Настоящата политика за защита на данни разяснява как може да събираме, ползваме и разкриваме информация относно клиенти, доставчици и други делови и фирмени контакти, както и описва правата, които може да имате по отношение на Вашите лични данни. Моля, прочетете го внимателно, като се запознаете с информацията по-долу и при въпроси, моля обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.


II. Защо обработваме Вашите лични данни?
„Тема“ ООД, в качеството на администратор на лични данни, обработваме лични данни във връзка с:

1. Трудови отношения – по трудови и граждански договори.

2. Счетоводно отчитане – за нуждите на НОИ, НАП и други държавни органи.

3. Търговска дейност на фирмата.

4. Съгласно договорни отношения с контрагенти на фирмата, включително доставчици и клиенти.

Настоящото уведомление важи и за контакти с клиенти физически лица, физически лица – представители на наши контрагенти, с които работим, включително потенциални клиенти, физически лица – кандидати за работа и други. Важи за лични данни, които са част от започването на работа с клиент и сключването на договор с него, както и за информация, събрана в хода на отношения с клиенти.

Важи също и за лични данни на служители в организациите на клиенти, чиито данни може да получим като част от предоставянето на продукти и услуги. При тези обстоятелства главното лице за контакт на клиента ни носи отговорност да гарантира, че всички засегнати физически лица са уведомени, че техните лични данни може да ни бъдат предоставени, както и за целите, за които ще ползваме тази информация, например,

като им бъде показано копие от настоящото уведомление.

 

Засегнати страни:

Собственик на „Тема“ ООД - Горното описание важи в същата степен и за представляващите собственика на фирмата - „ЕМА“ ООД и останалите съдружници.

Доставчици - Горното описание важи в същата степен и за нашите доставчици.

Клиенти - Горното описание важи в същата степен и за нашите клиенти.

Делови контакти - Освен това, настоящото уведомление покрива лични данни на физически лица, представляващи бивши контрагенти - клиенти или доставчици, но които контактуват с „Тема“ ООД .

Други контакти - Настоящото уведомление покрива и лични данни на физически лица, с които администратора има делова уговорка или договор в хода на своя бизнес, например агенти, посредници, видео заснемане на посетители на наши обекти и/или прилежащи към него площи, акционери на наши контрагенти.

 

Каква информация се покрива?

В настоящото уведомление за защита на лични данни, “лични данни” означава всяка информация (независимо дали в електронна, видео или писмена форма), свързана с физическо лице, която може да бъде идентифицирана пряко или косвено, по-конкретно чрез препратка към идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактора.

 

Информацията, която събираме, и как я използваме?

„Тема“ ООД може да ползва Вашите лични данни за разнообразни цели, както е посочено в следните раздели.

Администраторът се ангажира да събира и ползва само ваши лични данни, които са необходими за предоставяне на продукти и услуги на наши клиенти; за установяване и поддържане на неговите делови отношения. Можете да получите повече подробности за целите, информацията, която събираме, източниците на информация и правните основания, на които разчита „Тема“ ООД, като изпратите запитване на следния специален имейл адрес: gdpr@ema-bg.com.

В някои случаи ще бъде задължително за Вас да предоставите лични данни на „Тема“ ООД, за да ни дадете възможност да предоставяме продукти и услуги на Вас, като представител на наш контрагент(или Вашия работодател), да установим контакт с Вас или да изпълним законно установени задължения на „Тема“ ООД.

 

III. На кого ще предоставяме Вашите лични данни?
Ние ще предоставяме Вашите лични данни в електронна форма на един или повече държавни органи, имащи право да изискват от нас такава информация, включително:

на компетентни публични органи в производства пред тях; или на друго лице, когато се изисква от нас по закон. При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни:

• на лице, което придобие нашата стопанска дейност и активи или съответни части от тях;  • на компетентни публични органи при направено от тях искане; или

• на друго лице, когато се изисква от нас по закон.

Възможно е да възложим сходни функции и на лица извън групата, които ни предоставят облачни (cloud) или подобни услуги. Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Възможно е предоставянето на Ваши лични данни и на други обработващи лични данни, които ни оказват съдействие за постигане на целите по-горе – напр. доставчици на услуги.

Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

 

IV. Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?
Спазваме принципа, че лични данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Данни във връзка с Ваши покупки или продажби, други транзакции или договорни отношения, ще се съхраняват в срок от 5 г., след прекратяване на отношенията помежду ни, или оттеглянето на съгласието Ви за съответната обработка - в тези случаи данните Ви ще бъдат анонимизирани и/или криптирани, където е възможно, с оглед целите на обработване. Така например:

Данни във връзка с направени рекламации се съхраняват за срок от 12 месеца, а данни във връзка с кандидатстване за работа във фирмата – максимум 6 месеца. При извънредни обстоятелства, ако се изисква от нас по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.

 

V. Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

a. Право на достъп. Имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване от нас, както и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че правото Ви на достъп не е абсолютно, доколкото то се ограничава от правата и свободите на другите. За допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.

b. Право на коригиране. Имате право да поискате от нас коригирането на Ваши лични данни, които са неточни, и попълването на Ваши лични данни, които са непълни.

c. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите в които: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; оттеглите своето съгласие, ако обработването се основава на него, съгласно посоченото по-горе; упражните правото си на възражение; и др.

d. Право на ограничаване на обработването. В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите точността или причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

e. Право на преносимост. Имате право да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие.

f. Право на оттегляне на съгласието. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. В този случай няма да се засегне законосъобразността на извършеното от нас обработване на личните Ви данни въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

g. Право на жалба. Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими. Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.

За да упражните горните права е необходимо да ни предоставите подписано писмено заявление в оригинал от Ваша страна, като субект на личните данни.


VI. Имате ли право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни?

Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, да направите възражение срещу обработване от наша страна на Ваши лични данни. В случай че упражните това си право, незабавно ще прекратим обработването за съответните цели.

 

VII. Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

 

VIII. Как защитаваме личните Ви данни?

Отнасяме се сериозно към защитата на Вашите лични данни. Предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме изпълнението на изискванията на законодателството за защита на личните данни. Приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането (privacy by design). Служителите ни са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели. Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

• псевдонимизация и/или криптиране на личните данни, където е възможно с оглед целите на обработване;

• гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

• мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;

• вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването;

• мерки, които позволяват да се определи незабавно дали е налице пробив в защитата на личните данни и своевременно да се информира Комисия за защита на личните данни и засегнатите физически лица;

• технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.


IX. Свържете се с нас

Приветстваме въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна. Молим да ги изпращате на адрес: „ЕМА“ ООД, гр. Плевен п.к.5800, ул. „Дойран“ № 160, ет.1, или по ел. поща на gdpr@ema-bg.com.

Изтегляне на документ

 
Copyright 2000 - 2012 TEMA Ltd. All rights reserved.
Neograffiti Design